Privacy- en cookiebeleid

Cooper Consumer Health NL B.V. (voorheen Imgroma B.V.) gevestigd te Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland, (hierna te noemen: ”de Vennootschap”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen “het Beleid”) geeft informatie over de wijze waarop de Vennootschap omgaat met uw persoonsgegevens die u via deze website verstrekt.

1. Aanvaarding van het Beleid

Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u dit Beleid heeft gelezen en, zonder voorbehoud, aanvaardt.

Dit Beleid kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van dit Beleid.

2. Verzamelde persoonsgegevens

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Vennootschap kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • het aan u toegewezen IP-adres tijdens uw verbinding;
 • de datum en tijd waarop u deze website bezoekt;
 • de geraadpleegde pagina’s;
 • van welke browser gebruik wordt gemaakt;
 • welk platform en/of besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd;
 • de in het kader van Google Analytics verkregen informatie;
 • de gebruikte zoekmachine en zoektermen voor het vinden van de website;
 • informatie die u via deze website verstrekt. De informatie die u aan de Vennootschap verstuurt kan het volgende omvatten: uw geboortedatum, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en in welke producten u geïnteresseerd bent.

3. Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

De Vennootschap en de entiteiten waarmee de Vennootschap uw persoonsgegevens deelt, mogen deze gegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het verstrekken van specifieke informatie aan u, waar u via deze website om heeft verzocht;
 • het doen van aanbiedingen voor (de omgeving van) producten van de Vennootschap, waaronder derde partijen waarmee de Vennootschap samenwerkt;
 • het meten van het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van deze website, onder andere om verbeteringen aan te brengen aan deze website.

Daarnaast kan de Vennootschap geanonimiseerde gegevens onder andere gebruiken om deze website te verbeteren.

4. Verstrekken van uw persoonsgegevens

De Vennootschap kan uw persoonsgegevens aan leden van de Vennootschap groep verstrekken. Daarnaast kan de Vennootschap uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekken:

 • Als de Vennootschap een zakelijk samenwerkingsverband is aangegaan met detailhandelaars, gezondheidsforums of promotionele partners. Deze entiteiten kunnen uw informatie gebruiken om een inschatting te maken van uw interesses en kunnen u voorzien van promotiemateriaal, advertenties en andere materialen.
 • Als de Vennootschap op basis van wet- en regelgeving verplicht is te voldoen aan een verzoek om het verstrekken of delen van uw persoonsgegevens.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

De Vennootschap kan de door u verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden.

Indien uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, dan zal de Vennootschap zich inzetten om de noodzakelijke stappen te ondernemen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid.

6. Proportionaliteit en bewaring van gegevens

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, of zolang als vereist ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving.

7. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien om (i) de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren, (ii) fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren en (iii) uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze onvolledig of niet relevant zijn. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Daartoe kunt u contact opnemen met de Vennootschap op het bovenstaande adres.

De Vennootschap zet zich ervoor in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde vernietiging, onbedoeld verlies en tegen wijzigingen, toegang en iedere andere vorm van ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens.

8. Gebruik van cookies

8.1 Algemeen

Om de navigatie op de website mogelijk te maken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Vennootschap gebruik maken van cookies en andere diensten om het verkeer op deze website te analyseren.

Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde website worden opgevraagd. Het cookie kan alleen gelezen worden door de website die het heeft gemaakt en niet door andere websites. De meeste cookies zijn alleen geldig voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen informatie waardoor er telefonisch, per e-mail of post contact met u kan worden opgenomen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt echter op uw browser instellen dat u een melding ontvangt als een cookie wordt geplaatst of ter voorkoming van het plaatsen daarvan.

8.2 Soorten cookies

De Vennootschap kan een of meer van de volgende soorten cookies plaatsen:

 • cookies die nodig zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld door een bezoeker toe te staan verbonden te blijven met zijn account;
 • cookies die volgen hoe deze website wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te kunnen genereren zonder de identiteit van individuele gebruikers van deze website vast te stellen;
 • cookies die nodig zijn voor het goed en efficiënt functioneren van deze website, waaronder cookies waarmee de website uw voorkeuren kan opslaan;
 • cookies die het gedrag van gebruikers van deze website volgen om deze gebruikers aanbiedingen te doen of op de hoogte te brengen van acties.

8.3 Als u geen Cookies wilt

Door gebruik te maken van deze website geeft u de Vennootschap standaard toestemming om cookies op uw computer te plaatsen, see more ideas here. Als u niet wilt dat deze website cookies op uw computer plaatst, heeft u de mogelijkheid om cookies te blokkeren (bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen naar weiger alle cookies) en/of de cookies te verwijderen die al op uw computer zijn geplaatst.

Houd er wel rekening mee dat een aantal functionaliteiten op deze website mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u de cookies uitschakelt.

9. Scheidbaarheid

Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid en blijft dit overige deel onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van dit Beleid verwijderd.

10. Contact

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of dit Beleid kunt u contact opnemen met de Vennootschap op het bovenstaande adres.

11. Toepasselijk recht

Op deze website, en de content daarvan, en op het Beleid is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.