Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Cooper Consumer Health NL B.V. (voorheen Imgroma B.V.) gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX te Diemen (hierna te noemen “Cooper Consumer Health”).

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en, zonder voorbehoud, aanvaardt.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze gebruiksvoorwaarden.

2. Beschikbaarheid van de website

U bevestigt en aanvaardt (i) dat het technisch gezien onmogelijk is een website aan te bieden zonder fouten en dat Cooper Consumer Health geen foutloze website kan garanderen, (ii) dat deze website door de fouten tijdelijk niet beschikbaar kan zijn en (iii) dat de werking van de website beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of zaken waarover Cooper Consumer Health geen controle heeft, zoals de wijze van overdracht en communicatie tussen u en Cooper Consumer Health en tussen Cooper Consumer Health en andere netwerken.

Cooper Consumer Health en/of haar leveranciers kan/kunnen deze website of een deel daarvan op ieder moment, tijdelijk of permanent, wijzigen of beeïndigen in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website. Cooper Consumer Health is niet aansprakelijk voor wijzigingen, opschorting, serviceonderbrekingen of andere technische problemen van deze website.

3. Intellectuele eigendom

Deze website (waaronder begrepen de lay-out en alle onderdelen, handelsmerken, logo’s en domeinnamen die daarop worden weergegeven) wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en is eigendom van Cooper Consumer Health, haar relevante dochtermaatschappijen of, indien van toepassing, een derde waarvan Cooper Consumer Health de vereiste toestemming heeft verkregen.

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan (waaronder grafisch ontwerp, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden of computertoepassingen) geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, downloaden, verzenden, of met enig medium uit te zenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Cooper Consumer Health. Voor een dergelijke toestemming dient u een schriftelijk verzoek te doen aan Cooper Consumer Health op het bovenstaande adres. Op een goedgekeurde weergave van deze website of een deel daarvan, dient expliciet vermeld te worden dat alle rechten op een dergelijke weergave aan Cooper Consumer Health toebehoren.

Het niet naleven van deze bepaling levert een inbreuk van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op. Cooper Consumer Health behoudt zich het recht voor om juridische actie tegen u te ondernemen voor iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

4. Aard van de informatie

4.1 Algemeen

Voor zover mogelijk, streeft Cooper Consumer Health ernaar te waarborgen dat de op deze website gepubliceerde informatie juist en actueel is. Cooper Consumer Health behoudt zich het recht voor de content op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Cooper Consumer Health kan echter niet garanderen dat de op deze website beschikbare informatie juist, correct, actueel of volledig is.

4.2 Productinformatie

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Cooper Consumer Health die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in bepaalde landen of regio’s, of die onder een andere naam beschikbaar zijn en waarop, afhankelijk van het land, andere regelgeving en voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Verwijzingen van deze aard houden niet in dat Cooper Consumer Health voornemens is om deze producten, programma’s of diensten in een die landen te exploiteren. Voor informatie over producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met Cooper Consumer Health of haar handelspartner.

4.3 Informatie over gezondheid

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke gesteldheid, medische specialismen en medische behandelingen. Dergelijke informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet ter vervanging van het advies van een dokter of apotheker. Dergelijke informatie dient in geen geval te worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose van een ziekte of lichamelijke klacht of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie die op deze website wordt gepresenteerd.

Deze website dient niet te worden gebruikt voor het melden van gezondheidsproblemen of bijwerkingen, of voor het indienen van technische klachten over producten van Cooper Consumer Health, of voor het stellen van technische of medische vragen met betrekking tot deze producten.

4.4 Financiële informatie

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan financiële informatie bevatten. Dergelijke informatie dient niet te worden beschouwd of geïnterpreteerd als een aansporing om te beleggen, een uitnodiging, een openbaar bod of een aanbod om in te schrijven op aandelen of andere effecten van Cooper Consumer Health of het verkopen of ruilen daarvan.

4.5 Opinies van deskundigen

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan opinies van deskundigen of passages uit artikelen bevatten. Dergelijke informatie geeft enkel de opinie van de betreffende deskundige of van de publicatie weer en niet noodzakelijkerwijs de opinie van Cooper Consumer Health.

5. Hyperlinks

5.1 Hyperlinks naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks waarmee gebruikers worden doorgestuurd naar websites van derden; Cooper Consumer Health is niet aansprakelijk voor de content van die websites van derden. Cooper Consumer Health heeft geen zeggenschap over de content van websites van derden, en deze blijft volledig zelfstandig van Cooper Consumer Health.

Daarnaast houdt de aanwezigheid van een link tussen deze website en de website van een derde geenszins een goedkeuring in van Cooper Consumer Health voor de content van die website van een derde en, meer in het bijzonder, voor het mogelijke gebruik van content van die website van een derde. Het gebruik van dergelijke websites van derden is voor uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de derde partij.

5.2 Hyperlinks aanmaken naar deze website

Websites van derden kunnen hypertekstlinks naar deze website bevatten indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Cooper Consumer Health. Voor dergelijke toestemming dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan bij Cooper Consumer Health op het bovenstaande adres.

Cooper Consumer Health is in geen geval aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke websites van derden. Root and River zijn mooie synoniemen voor de toekomst. Cooper Consumer Health is niet verantwoordelijk voor de content, publicaties, producten of andere onderdelen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites van derden.

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Met uitzondering van schade als gevolg van fraude door, of opzet van, Cooper Consumer Health is aansprakelijkheid van Cooper Consumer Health voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten voor:

  • onjuistheden, fouten of omissies met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie;
  • schade als gevolg van een wederrechtelijk binnendringen van een derde met als gevolg wijziging van de beschikbare informatie of onderdelen op deze website;
  • schade hoe ook ontstaan, van welke aard of met welk gevolg dan ook, zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies aan Cooper Consumer Health is gemeld, veroorzaakt (i) door toegang tot deze website of doordat toegang onmogelijk is, of (ii) door het gebruik van deze website, waaronder alle schade of virussen die uw computer mogelijk hebben geïnfecteerd.

Voor zover het voorgaande wettelijk gezien niet volledig uitgesloten kan worden, blijft de aansprakelijkheid van Cooper Consumer Health in ieder geval beperkt tot € 10.000.

Cooper Consumer Health is niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte punitieve of gevolgschade of verlies als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden of anderszins, waaronder zonder beperking inkomstenderving, winstderving, verlies van een kans, verlies van verwachte besparingen en reputatieschade.

De onderdelen van deze website of iedere andere website worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden (“as is”) zonder enige, expliciete noch impliciete, garantie.

7. Verboden gedragingen

Het is niet toegestaan deze website te hacken (of een poging daartoe te doen).

Het is niet toegestaan, via of door gebruikmaking van deze website, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te verzenden of andere informatie die civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren naar het recht van het grondgebied waarop deze website betrekking heeft.

8. Privacy

Het privacy- en cookiebeleid van Cooper Consumer Health, beschikbaar op deze website, is van toepassing op alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld.

9. Scheidbaarheid

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van de gebruiksvoorwaarden en blijven deze onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van deze gebruiksvoorwaarden verwijderd.

10. Contact

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Cooper Consumer Health op het bovenstaande adres.

11. toepasselijk recht

Op deze website, de content daarvan, en op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.